מקווה ישראל

מכרז פומבי 01/2024 לביצוע עבודות לשיפוץ בית התרבות המצוי בכפר הנוער החקלאי "מקוה ישראל

מקוה ישראל – כל ישראל חברים מזמינה בזאת מציעים ,להציע הצעות לביצוע ה עבודות הנדרשות לשיפוץ בית התרבות המצוי בתחומה.שימו לב יש להוריד את כל המסמכים המצורפים השייכים למכרז