מקווה ישראל

מכרז – אספקה התקנה ותחזוקה של מערכת אבטחה טכנולוגית

תאריך הגשת המכרז  נדחה ליום ראשון 21/5 בשעה 12:00 בצהרים.

מכרז פומבי 07/2023

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אבטחה טכנולוגית בכפר הנוער בתחומה של מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ)

מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אבטחה טכנולוגית בכפר הנוער שבתחומה.

מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר החברה ובמשרדיה הממוקמים בביה"ס החקלאי מקווה ישראל "משרד ראשי" (להלן: "משרדי החברה").

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 27/04/2023 בין השעות, 10:0012:00 במשרדי החברה. ויובהר, כי מדובר בסיור חובה אשר השתתפות בו ולכל אורכו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב עד ליום 02/05/2023 ועד השעה ,12:00 בקובץ Word בלבד, לדוא"ל contract@mikveisrael.org.il ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו: 03-5020694

החברה. משכך, באחריות יועלו לאתר (ככל ויהיו), מענה לשאלות הבהרה מסמכי הבהרות ובכללם משתתפי המכרז להתעדכן באתר החברה וביחס להבהרות ככל ויהיו.

יש להגיש את ההצעות באופן ידני בלבד, במשרדי החברה שבבית הספר החקלאי מקוה ישראל – משרד ראשי וזאת עד ליום 18/05/2023 ולא יאוחר מהשעה 12:00. תאריך הגשת המכרז  נדחה ליום ראשון 21/5 בשעה 12:00 בצהרים.

הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה ו/או בדרך אחרת לא תתקבלנה.

על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי וכנדרש בתנאי המכרז.

תשומת הלב, כי כחלק בלתי נפרד מחוברת המכרז קיים כתב הכמויות ע"ג קובץ EXCEL למילוי הצעת המחיר ע"י המציע (אשר אינו מצורף לחוברת המכרז).

יש לפנות לשם קבלתו לכתובת הדוא"ל הנ"ל אליה יש להגיש שאלות הבהרה.

שרית גולדשטיין מנכ"לית החברה