מקווה ישראל

מכרז פומבי 04/2022

להצבת מבנים יבילים בבית הספר הכללי

החברה הממשלתית מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות להצבת מבנים יבילים בביה"ס הכללי שבתחומה.

מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר החברה.

יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב עד ליום 14.7.2022 ועד השעה 12:00, בקובץWord  בלבד, לדוא"ל: alex@mikveisrael.org.il ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו: 03-5020600/5

מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול סיור קבלנים (ככל ויהיו), 

יועלו לאתר המועצה. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר החברה וביחס להבהרות ככל ויהיו.  

יש להגיש את ההצעות באופן ידני בלבד, במשרדי המועצה שבבית הספר החקלאי מקוה ישראל – משרד ראשי וזאת עד ליום 21.7.2022 ולא יאוחר מהשעה  12:00.  

הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה ו/או בדרך אחרת לא תתקבלנה.

על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי וכנדרש בתנאי המכרז.                                       

שרית גולדשטיין

מנכ"לית החברה