מקווה ישראל

מכרז פומבי 04/2022

להצבת מבנים יבילים בבית הספר הכללי החברה הממשלתית מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות להצבת מבנים יבילים בביה"ס הכללי שבתחומה. מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר החברה. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב עד ליום 14.7.2022 ועד השעה 12:00, בקובץWord  […]