מקווה ישראל

מכרז – אספקה התקנה ותחזוקה של מערכת אבטחה טכנולוגית

תאריך הגשת המכרז  נדחה ליום ראשון 21/5 בשעה 12:00 בצהרים. מכרז פומבי 07/2023 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אבטחה טכנולוגית בכפר הנוער בתחומה של מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת אבטחה טכנולוגית […]

מכרז פומבי 05/2022

להצבת מבנים יבילים בבית הספר הכללי מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות להצבת מבנים יבילים בביה"ס הכללי שבתחומה. יצוין, כי מדובר במכרז חוזר למכרז שפורסם בעת האחרונה.  מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר החברה. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב […]

מכרז פומבי 06/2022

לביצוע עבודות לתשתיות חשמל לחיבור PV החברה הממשלתית מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות לתשתיות חשמל לחיבור PV בתחומה. מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר החברה. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 04/08/2022 בשעה 10:00. יציאה ממשרדי החברה. יובהר ויודגש, כי מדובר בסיור חובה, המהווה תנאי […]

מכרז פומבי 04/2022

להצבת מבנים יבילים בבית הספר הכללי החברה הממשלתית מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות להצבת מבנים יבילים בביה"ס הכללי שבתחומה. מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר החברה. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב עד ליום 14.7.2022 ועד השעה 12:00, בקובץWord  […]