מכרז פומבי 05/2022

להצבת מבנים יבילים בבית הספר הכללי מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות להצבת מבנים יבילים בביה"ס הכללי שבתחומה. יצוין, כי מדובר במכרז חוזר למכרז שפורסם בעת האחרונה.  מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר החברה. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב […]

מכרז פומבי 06/2022

לביצוע עבודות לתשתיות חשמל לחיבור PV החברה הממשלתית מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות לתשתיות חשמל לחיבור PV בתחומה. מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר החברה. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 04/08/2022 בשעה 10:00. יציאה ממשרדי החברה. יובהר ויודגש, כי מדובר בסיור חובה, המהווה תנאי […]