מקווה ישראל

מכרזים

מכרז פומבי 05/2022

להצבת מבנים יבילים בבית הספר הכללי מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות להצבת מבנים

קראו עוד...

מכרז פומבי 06/2022

לביצוע עבודות לתשתיות חשמל לחיבור PV החברה הממשלתית מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות לתשתיות

קראו עוד...

מכרז פומבי 04/2022

להצבת מבנים יבילים בבית הספר הכללי החברה הממשלתית מקוה ישראל – כל ישראל חברים (חל"צ) (להלן: "החברה"), מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע העבודות הנדרשות

קראו עוד...